Droga Światła na podstawie encykliki Jana Pawła II "O Bożym Miłosierdziu"

"BOGATY W MIŁOSIERDZIU SWOIM BÓG jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie - Jego Synu" Tymi słowami zaczyna się encyklika "O Bożym Miłosierdziu"". Jan Paweł II chciał aby te rozważania przybliżyły wszystkim tajemnicę Miłosierdzia a jednocześnie stały się żarliwym wołaniem Kościoła o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebuje człowiek i świat współczesny, choć często o tym nie wie. 

I: Jezus powstał z martwych
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk24,1-6)

W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż. I dlatego - kiedy pamiętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci - wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwychwstałym [pkt.8]
Jezu ukrzyżowany i zmartwychwstały, stań pośrodku nas, złącz nas w swojej miłości miłosiernej, ucz nas dzielić się tą miłością

II: Apostołowie przybywają do pustego grobu
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. (J20,1-8)

Krzyż nie jest ostatnim słowem Boga - ostatnie słowo będzie wypowiedziane owej nocy i poranku, kiedy przybyli do grobu ukrzyżowanego Chrystusa i - najpierw niewiasty, potem Apostołowie - zobaczą ten grób pustym i usłyszą po raz pierwszy słowo "zmartwychwstał", oznajmią je innym i będą świadkami "Zmartwychwstałego" [pkt.7]
Zmartwychwstały Panie dodawaj nam wiary abyśmy i my byli Twoimi świadkami

III: Jezus objawia się Marii Magdalenie
Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego (J20,11-18)

Tajemnica paschalna to Chrystus u szczytu objawienia niezgłębionej tajemnicy Boga, który nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wtedy wypełniają się do końca wypowiedziane w Wieczerniku słowa: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca [pkt.8] 
Panie nasz, Jezu żyjący, daj nam otwarte oczy i serce. 

IV: Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali (Łk24,13-27)

Jezus świadczy o niewyczerpalnej miłości, mocą której pragnie stale łączyć się z nami i jednoczyć, wychodząc na spotkanie wszystkich ludzkich serc. Drogę do tego spotkania i zjednoczenia toruje każdemu - nawet, gdy ciążą na nim wielkie winy. Każdy człowiek może w sposób szczególny doświadczyć miłosierdzia, czyli miłości, która jest potężniejsza niż grzech. [pkt.13]
Panie Jezu, bądź nam przewodnikiem na naszych życiowych drogach

V: Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go (Łk24,28-35)

... stałe rozważanie słowa Bożego, świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania jednoczy nas jako wspólnotę Kościoła; ilekroć spożywamy ten chleb albo pijemy kielich, nie tylko głosimy śmierć Odkupiciela, ale także wspominamy Jego zmartwychwstanie [pkt.13] 
Dziękujemy Ci Panie, ze zostawiłeś nam siebie w okruszynie chleba 

VI: Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! (Łk24,36-45)

...wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwychwstałym, na tym Chrystusie, który wieczorem pierwszego dnia po szabacie stanął pośrodku Wieczernika, gdzie Apostołowie byli zgromadzeni, tchnął na nich i rzekł:Weźmijcie Ducha Świętego! [pkt.8]
Jezu, nasz Panie dziękujemy Ci za wspólnotę Kościoła

VII: Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J20,19-23)

Kościół wyznaje miłosierdzie Boga objawione w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym nie tylko słowem swego nauczania, ale nade wszystko najgłębszym pulsem życia całego Ludu Bożego. Przez to świadectwo życia Kościół spełnia posłannictwo samego Chrystusa. Kościół współczesny ma głęboką świadomość tego, że tylko w oparciu o miłosierdzie Boga będzie mógł spełnić te zadania. [pkt.13]
Panie obdarz swój Kościół miłością i pokojem aby był narzędziem Twego miłosierdzia w świecie. 

III: Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
[Jezus] Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! (J20,24-29)

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Kościół wyznaje miłosierdzie Boga samego i żyje nim, wpatrując się wciąż w Chrystusa, koncentrując się na Nim, na Jego życiu i Ewangelii, na Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Wszystko, co składa się na "widzenie" Chrystusa w żywej wierze i nauczaniu Kościoła, przybliża nas do "widzenia Ojca" [pkt.13]
Panie, przymnóż nam wiary

IX: Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. (J21,4-12)

Chrystus, stając się wcieleniem miłości, która wyraża się ze szczególną troską wobec cierpiących, głodnych grzesznych, uobecnia i objawia Ojca, który jest Bogiem "bogatym w miłosierdzie". Równocześnie zaś, stając się dla ludzi wzorem miłości wobec drugich, Chrystus wypowiada, wezwanie do miłosierdzia
Jezu spraw rozwiń w nas wyobraźnię miłosierdzia

X: Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię
Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. (J21,15-19)

Zmartwychwstały Jezus przebaczył Piotrowi jego zaparcie się, tak jak tego wcześniej nauczał. Chrystus tak bardzo nalega na konieczność przebaczania drugiemu, że Piotrowi pytającemu, do ilu razy winien jest przebaczyć bliźniemu, wskazuje symboliczną cyfrę: "siedemdziesiąt siedem razy", chcąc przez to powiedzieć, że powinien umieć przebaczać każdemu za każdym razem [pkt.14]
Panie przebacz nam nasze winy i naucz przebaczać naszym winowajcom

XI: Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt28,16-20)

Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby. Stara się czynić miłosierdzie ludziom przez ludzi a jednocześnie prosi Boga o miłosierdzie dla człowieka wobec różnych zagrożeń w świecie współczesnym [pkt.15]
Panie ucz nas praktykować miłość miłosierną

XII: Jezus wstępuje do nieba 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły(Mk16,14-20)

To, że Jezus "zmartwychwstał trzeciego dnia", stanowi końcowy znak misji mesjańskiej, znak zapowiadający niebo nowe i ziemię nową, kiedy Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, bo pierwsze rzeczy przeminęły [pkt.8]
Jezu, który siedzisz po prawicy Boga, umocnij nas i daj łaskę nieba

XIII: Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. (Dz1,10-14)

Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża (...) Nikt też tak jak Ona - Maryja - nie przyjął sercem owej tajemnicy (...) Maryja jest więc równocześnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. [pkt.8]
Matko Miłosierdzia, wypraszaj nam dary Ducha Świętego

XIV: Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego 
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J14,15-18)

W imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w duchu Jego mesjańskiego posłannictwa, które trwa w dziejach ludzkości, podnosimy nasz głos i błagamy, aby raz jeszcze na tym etapie dziejów objawiła się owa Miłość, która jest w Ojcu, aby za sprawa Syna i Duch Świętego okazała się obecną w naszym współczesnym świecie i potężniejsza niż zło. [pkt.15]


Boże bogaty w miłosierdzie, prosimy Cię, przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, objawiaj nam miłość miłosierną, dawaj nam siebie, bądź naszym zbawieniem 

oprac. A.Kućmierz, AD2011