Droga Światła "Duch Święty"

Niech ta Droga Światła pomoże nam odnowić wiarę i uświadomić sobie kim jest Duch Święty, o którym mówimy Paraklet, Obrońca, Orędownik, Ożywiciel, Pocieszyciel... 

I: Jezus powstał z martwych
Niewiasty nie znalazły ciała Jezusa w grobie. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. (...) i rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk24,1-6)

W Zmartwychwstaniu działa cała Trójca Święta.

Syn dokonuje swego własnego zmartwychwstania swoją Boską mocą.

Równocześnie zmartwychwstanie dokonało się mocą Ojca, który "wskrzesił" swego Syna i wprowadził Jego człowieczeństwo do Trójcy.

Zmartwychwstanie jest też dziełem Ducha, który ożywił martwe człowieczeństwo Jezusa i powołał go do chwalebnego stanu. [KKK/648]

Wielbimy Cię Święta Trójco w dziele zmartwychwstania.

II: Apostołowie przybywają do pustego grobu
[Szymon Piotr] Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń. (...) Ujrzał i uwierzył. (J20,1-8)

Uczniowie boleśnie odczuli śmierć swojego Nauczyciela, tym bardziej, że zawiedli jako przyjaciele. A teraz wieść o zmartwychwstaniu - jakby światełko nadziei. Ale jak uwierzyć słowom, znakom?

Duchu Święty, nie zmierzymy skuteczności Twojego działania zmysłami, uczuciami czy zewnętrznymi znakami. A jednak możemy Cię dostrzec, bo jesteś Dawcą Miłości, Dobroci i Świętości. Wszędzie więc gdzie widzimy miłość, dobroć czy świętość, tam jest Twoje działanie.
Jesteś dla nas jak powietrze, którego nie widzimy a które jest niezbędne dla naszego życia.

Duchu Święty - Tchnienie Ojca i Syna; Duchu Święty - Mocy Boga to dzięki Tobie możemy żyć wiarą, nadzieją i miłością.

III: Jezus objawia się Marii Magdalenie
Jezus zapytał Marii Magdaleny przy grobie: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni. (J20,11-18)

Niewiasto, czemu płaczesz? Pytali aniołowie, potem sam Jezus. A Maria Magdalena jakby zamknęła się w swoim smutku. Dopiero, gdy Jezus wezwał ją po imieniu, rozpoznała Go.

Duchu Święty, Pocieszycielu. Dziś to Ty nas wzywasz po imieniu, wyrywasz z letargu, pomagasz rozpoznać Zmartwychwstałego.

Pocieszasz grzeszników, bo pouczasz o odkupieniu człowieka. Tak jak zapowiedział Nauczyciel z Nazaretu: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J14,26)

IV: Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus (...) Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (Łk24,13-27)

Oczy były jakby na uwięzi ale serce zapałało, gdy Jezus zaczął wyjaśniać im Pisma.

Duchu Święty, to Ty nam ukazujesz Jezusa przez słowa Biblii. Jesteś tym, który nieustannie oświeca nasz rozum i podaje mu do wierzenia jedyną i niezmienną Prawdę. Prowadzisz nas w tajemniczy sposób, którego nie umiemy opisać ale rozpoznajemy po skutkach jakie sprawia.

Jeśli Ty żyjesz w nas, to Zmartwychwstały Jezus staje się nam bliski a Jego nauka zrozumiała. To Ty rozpalasz nasze serca i dajesz odwagę do działania, bez obawy o przyszłość.

Duchu Święty, Ty nie zostawiasz tych, którzy Ciebie wzywają bo jesteś Miłością, która nigdy nie odrzuca.

V: Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba
Uczniowie zaprosili Jezusa do siebie. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go.(Łk24,28-35)

Otworzyły się ich oczy i poznali Zmartwychwstałego. Takich otwartych oczu potrzeba nam gdy przychodzimy na "łamanie chleba", na Eucharystię.

Duchu Święty, to Ciebie przyzywa kapłan nad chlebem i winem. A Ty uświęcasz dary składane na ołtarzu aby stały się Ciałem i Krwią Bożego Syna.

Uwielbiamy Ciebie, Mocy z wysoka. To Ty przez słowa konsekracji sprawiasz cud obecności Zmartwychwstałego Pana wśród nas.

VI: Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. (J20,19-23)

Jezus wita swoich uczniów słowami: Pokój wam! Ten pokój przychodzi wraz z Duchem Świętym. To pokój, który jest pokojem serca, smakiem i radością życia.

Duchu Święty, świat nie może zapewnić takiego pokoju jaki Ty dajesz. Tylko Ty możesz uciszyć nasze serca, tak by życie było wolne od lęku, bardziej radosne i piękne. Duchu Święty, tylko Ty możesz zstąpić do naszego wnętrza i je przemieniać – oczyszczać od zła i czynić świętym.

Duchu Święty, Dawco pokoju, potrzebujemy Ciebie.

VII: Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania
Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. (J20,19-23)

To dla pojednania człowieka z Bogiem, Syn Boży umarł na krzyżu. A teraz jako Zmartwychwstały składa ten dar w ręce Apostołów. Ale ręce człowieka są za słabe by unieść tak wielką odpowiedzialność. Dlatego Syn daje Ducha: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone.

O Duchu Pojednania, który wspomagasz spowiedników, bądź uwielbiony.

O Duchu Światło, który oświecasz sumienia grzeszników, który pomagasz duszy wejść na drogę nawrócenia, bądź uwielbiony.

VIII: Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Po ośmiu dniach Jezus znów przyszedł, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (J20,24-29)

To właśnie Duch Święty umacnia wiarę Tomasza, bo jak pisze Święty Paweł: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. (1Kor12,3)

Duchu Święty, to Ty pomagasz nam odkryć i zachować fundament naszej wiary, jakim jest prawda o zmartwychwstaniu Jezusa. Dzięki łasce, która wzbudza naszą wiarę, możemy być tymi błogosławionymi, którzy nie widzieli a uwierzyli.

Duchu Święty, chcemy dziś na nowo odkryć Twoją obecność w nas, aby spotkać Pana i powiedzieć: Jezu, ufam Tobie! I wyznać za Tomaszem: "Pan mój i Bóg mój!" - na dziś i na zawsze.

IX: Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego
Uczniowie zastali na brzegu Jezusa ale Go nie rozpoznali. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! (J21,4-12)

Uczniowie poszli do Galilei zgodnie z poleceniem Jezusa: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. (Mk16,8) Wiedzieli więc, że mają spotkać Pana ale zajęci swoim działaniem nie rozpoznali Go od razu.

Duchu Święty, który towarzyszysz nam w codziennym życiu, tylko Ty możesz przywrócić nam wrażliwość na świat duchowy. Zajęci troską o codzienny chleb czy zdobywaniem nowych rzeczy, łatwo zapominamy, że jesteśmy uczniami Pana posłanymi do świata.

X: Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię
Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (J21,15-19)

Jezus powierza Piotrowi przewodzenie Kościołem mówiąc: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt16,18) Ale dopiero wtedy, gdy Piotr wyznał miłość do Jezusa, słyszy: Paś baranki moje.
Miłość jest niezbędna, żeby służyć bliźnim i prowadzić Kościół Chrystusowy.

Duchu Święty, Duchu Miłości, bez Ciebie nie byłoby Kościoła ani życia chrześcijańskiego. Nie byłoby papieża, księży, zakonów i wszystkich chrześcijan zaangażowanych w życie Kościoła.

Bądź uwielbiony Duchu Święty, który nieustannie budujesz Kościół Boży, który jesteś źródłem życia, miłości i jedności.

XI: Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa 
Na górze w Galilei Jezus przemówił do Jedenastu: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt28,16-20)

Ja jestem z wami. Tę obietnicę i zapewnienie Bóg realizuje poprzez Ducha Świętego. Tak jak to wcześniej Jezus zapowiadał: On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (J16,14-15)

Duchu Święty,
Święta Obecności Boga.
Nauczycielu Prawdy, Ty ogarnąłeś Apostołów i przekształciłeś przez nich świat.
Teraz ogarniasz nas byśmy byli zdolni podjąć tę misję.

XII: Jezus wstępuje do nieba 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.(Mk16,14-20)

Jezus zapowiedział Apostołom: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. (J16,7)

Jezus wrócił do Ojca i zasiadł po Jego prawicy, ale nie zostawia nas samych. Jest z nami poprzez Ducha, bo Syn i Duch zawsze działają razem – jak poucza Katechizm: Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. [KKK/689]

Duchu Święty, Światło Boga, Ty odnawiasz naszą więź z Jezusem, ożywiasz naszą nadzieję, prowadzisz nas. Tobie się powierzamy.

XIII: Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy (...) weszli do sali na górze (...) trwali jednomyślnie na modlitwie. (Dz1,10-14)

Jezus wstąpił do nieba a uczniowie wrócili do wieczernika i jeszcze dziesięć dni czekali na wypełnienie obietnicy o zstąpieniu Ducha Świętego. Nie czekali bezczynnie - trwali, i to jednomyślnie, na modlitwie.

Duchu Święty, Ty przychodzisz do każdego ludzkiego serca wraz z modlitwą. W modlitwie objawiasz się nam jako dar, bo jak nauczał św. Paweł: Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Rz8,26) 

XIV: Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. (...) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz2,1-17)

Dziś, w wigilię Pięćdziesiątnicy gdy zebraliśmy się na modlitwę, prosimy:
Duchu Święty przyjdź!br> Królu Niebieski,
Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz,
Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco życia,
przyjdź i zamieszkaj w nas [Akatyst]

Przyjdź Duchu Święty, który jesteś darem dla Kościoła, Jego Przewodnikiem i Nauczycielem, Jego Obrońcą - Parakletem.
Przyjdź ze swoim darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni Bożej i pobożności.

Zakończenie:
Duchu Święty
Który byłeś od wieków, jesteś i będziesz zawsze,
Nie mający początku ni końca,
żyjący i dający życie,
Światło i Dawco światła,
Dobro i źródło wszelkiego dobra,

Duchu Święty
Przez którego przywoływany jest Ojciec oraz poznawany i wychwalany Syn,

Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas. [Akatyst]
 

oprac. A. Czemplik i G.Bujanowicz, AD2014